Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez platformę (dalej Platforma).
 2. Niniejsza polityka stanowi jednocześnie realizację obowiązków Fundacji Pomóż Innym z siedzibą w Warszawie, ul. Igańska 22/22, 04-087 Warszawa (dalej „Fundacja”) jako Administratora określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO)
 3. Właścicielem Platformy i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Pomóż Innym z siedzibą w Warszawie, ul. Igańska 22/22, 04-087 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział III Gospodarczy KRS 0000412749, NIP 1132856276, REGON 146158819 (dalej „Fundacja”).
 4. Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z prawem, Fundacja nie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: ewakrawczyk@gpw.edu.pl lub pisemnie: Fundacja Pomóż Innym z siedzibą w Warszawie, ul. Igańska 22/22, 04-087 Warszawa.
 5. Fundacja szanuje prywatność Użytkowników oraz przywiązuje dużą wagę do ochrony ich prywatności. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Szanując przepisy prawa Administrator zabezpiecza dane przed dostępem osób nieuprawnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
 6. Fundacja zbiera informacje dotyczące osób fizycznych będących uczestnikami projektu Godność, Praca, Wsparcie (dalej Projekt) .
 7. Dla korzystania z usługi świadczonej na Platformie niezbędne jest założenie przez Użytkownika indywidualnego konta, które wymaga podania danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.
 8. Przekazywanie i udostępnianie danych na Platformie jest zawsze dobrowolne. Warunkiem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego wcześniejsza zgoda. Użytkownik może w każdej chwili zgodę tę odwołać.
 9. Do danych osobowych zbieranych przez Platformę mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Fundacji. Ponadto zebrane dane osobowe przekazujemy Partnerom Fundacji działającym w Projekcie oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT).
 10. Dane Użytkownika mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Przetwarzane przez Fundację dane osobowe będą przechowywane:
  • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, w tym realizacji Projektu oraz do celów archiwalnych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych,
  • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, ustalenia przez Administratora, że dane osobowe się zdezaktualizowały lub ustał cel ich przetwarzania.
 12. Osobom których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych o ile przepisy szczególne oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa w Projekcie, nie wykluczają takiej możliwości,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby której dane są przetwarzane,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wycofania, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 12 należy skontaktować się z administratorem danych zgodnie z pkt. 4.
 14. Prawa, o których mowa w ust. 12 mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 15. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Projekcie i brak ich podania uniemożliwia to uczestnictwo.
 16. Fundacja stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Fundacja zobowiązuje się chronić wszelkie Twoje dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 17. Dane osobowe w Fundacji są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 18. Fundacja może umieszczać w serwisie linki do innych stron internetowych (nie związanych z platformą), których właściciele stosują inną politykę prywatności niż niniejsza Polityka. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności serwisów połączonych z tymi linkami. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami tam zawartymi.
 19. W przypadku powzięcia przez Fundację informacji o korzystaniu przez Użytkownika z platformy niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, zarządzający ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych informacji.
 20. Fundacja wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z platformą w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Nadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach platformy gpw.edu.pl.
 21. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania platformy lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Obowiązujący tekst Polityki Ochrony Prywatności znajduje się pod adresem: https://gpw.edu.pl/info/polityka-prywatnosci