Dla uczestnika

Godność, Praca, Wsparcie - monitorowanie prawa dotyczącego osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia

Naszym celem jest zmiana jakości życia osób (w tym dzieci) z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Szkolenia stanowić będą cykl praktycznej wiedzy prawnej, która pozwoli na szybkie dokonanie zmiany jakości życia osób z niepełnosprawnościami w ich gminach i powiatach. Każda osoba będzie mogła wybrać indywidualnie szkolenia i ich zakres. Szkolenia będą organizowane w następujących blokach tematycznych.

  • Jak załatwić sprawę w Urzędzie?
  • Jak zdobyć fundusze na wsparcie rodzin z osobą z niepełnosprawnosciami?
  • Jak uzyskać wszystkie świadczenia należne niepełnosprawnym?
  • Jak uzyskać wsparcie ucznia niepełnosprawnego na terenie szkoły?
  • Jak zapewnić pracę i mieszkanie chronione dorosłym niepełnosprawnym?
  • Jakie korzyści dla niepełnosprawnych wynikać będą z nowych przepisów prawa?

Szkolenia są bezpłatne i zdalne. Są całkowicie dostępne dla wszystkich grup niepełnosprawnych. Po ukończeniu szkolenia każdy otrzyma, oprócz praktycznej wiedzy, certyfikat.

W Projekcie zaplanowane są trzy konferencje w trzech częściach kraju - w okolicach Gdańska, Warszawy i Krakowa.

W projekcie zatrudnieni zostaną prawnicy po jednym w każdym województwie. Ich zadaniem będzie pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, centrów opiekuńczo - wytchnieniowych. Opracują też druki wzorcowe i procedury załatwienia spraw.

System prawny dotyczący osób z niepełnosprawnościami, jest bardzo skomplikowany. Projekt ma pomóc przebrnąć przez ten gąszcz przepisów.

W związku z opracowaniem Strategii dla Osób z Niepełnosprawnościami do roku 2030 nastąpią zmiany prawa. Projekt ma zadanie nadzorowanie tych zmian. Ma temu służyć sieć organizacji pozarządowych, która będzie opiniować wszystkie projekty ustaw i rozporządzeń.

W ramach projektu będzie też wkrótce uruchomiona aplikacja umożliwiająca porównanie, jak uchwały gmin, powiatów i województw realizują zidentyfikowane w projekcie potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Do rejestracji przeznaczonej dla osób fizycznych zapraszamy niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Jako otoczenie rozumiemy wszystkich, którzy są związani z osobą niepełnosprawnościami np. rodzina, nauczyciele, terapeuci, lekarze itd.