O Projekcie

Godność, Praca, Wsparcie - monitorowanie prawa dotyczącego osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia

Okres realizacji: grudzień 2020 r. – listopad 2022 r.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 999 375,00 zł

Numer wniosku: POWR.02.16.00-00-0121/20

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Co chcemy osiągnąć?

Celami głównymi projektu jest przeszkolenie osób z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia oraz utworzenie sieci co najmniej 16 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub w zakresie monitorowania przepisów prawa, które dzięki otrzymanemu wsparciu będą w stanie zapewnić skuteczny system oddziaływania na instytucje publiczne odpowiedzialne za legislację i egzekwowanie przepisów prawa na poziomie krajowym oraz samorządowym. Grupa organizacji będzie działać pod nazwą Sieć Monitorowania Dostępnego Prawa (SMDP).

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • spójną i sprawną współpracę w zakresie identyfikacji i konsultacji przepisów prawa oddziaływujących na sytuację osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia,
  • gromadzenie informacji i interweniowanie we właściwych organach administracji rządowej i samorządowej w sprawach dot. niewykonywania przepisów lub niestosowania standardów sprzyjających dostępności przez urzędy i instytucje publiczne,
  • zapewnienie dostępu do wiedzy, informacji i pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w związku z egzekwowaniem ich praw.

Jak chcemy to zrobić?

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

  1. Opracowanie niezbędnych dokumentów wzorcowych i poradnika oraz narzędzia do obsługi systemu monitorowania aktualnych przepisów prawa (w tym prawa lokalnego) zarówno dla uczestników projektu jak i organizacji pozarządowych.
  2. Bezpośrednie wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych i tych którzy taką organizację chcą założyć.
  3. Realizacja szkoleń zdalnych z zakresu tworzenia i stosowania prawa w Polsce.
  4. Włączanie nowych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do systemu monitorowania.

Kogo zapraszamy do współpracy

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami (OzN) oraz ich otoczenie ( opiekunów niepełnosprawnej osoby dorosłej, opiekunów niepełnosprawnego dziecka, nauczycieli, terapeutów, lekarzy), czyli takie osoby, które mogą udowodnić związek działań z osobą z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zapraszamy organizacje działające na rzecz tych osób. Przejdź do rejestracji osób fizycznych.

Kogo zapraszamy do współpracy w SMDP?

Jeżeli chcesz zarejestrować Fundację, Stowarzyszenie lub inny podmiot działający na rzecz osób z Niepełnosprawnościami wystarczy, że w imieniu organizacji wypełnisz krótki formularz zgłoszeniowy instytucji, a my wkrótce odezwiemy się do Ciebie, aby przedstawić Ci szczegółowe zasady współpracy w ramach Sieci. Uczestnictwo w SMDP nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami.

Jeżeli nie należysz do żadnej organizacji, to zgłoś się do Nas przez specjalny formularz, a my znajdziemy dla Ciebie najbardziej odpowiednią organizację.