RODO

Informacja Administratora Danych dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników projektu Godność, Praca, Wsparcie (dalej Projekt)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Administrator danych

Administratorem danych jest Fundacja Pomóż Innym z siedzibą w Warszawie, ul Igańska 22/22, 04-087 Warszawa (dalej „Fundacja”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email ewakrawczyk@gpw.edu.pl lub pisemnie: Fundacja Pomóż Innym, ul Igańska 22/22, 04-087 Warszawa

Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: ewakrawczyk@gpw.edu.pl lub pisemnie: Fundacja Pomóż Innym z siedzibą w Warszawie, ul Igańska 22/22, 04-087 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z udziałem w Projekcie zgodnie z dobrowolnie udzieloną zgodą.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji w celu realizacji Projektu.

Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Fundacja uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń związanych z realizacją Projektu.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu wypełnienia przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu przedstawienia innych projektów realizowanych przez Fundację lub jej partnerów, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Kategorie i źródło danych osobowych

Fundacja przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail i w zakresie przez Panią/Pana przekazanym.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym Partnerom Fundacji działającym w Projekcie oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej Fundacji pod adresem https://gpw.edu.pl/info/odbiorcy.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji przez Fundację Projektu oraz obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane wykorzystywane do przedstawienia innych projektów realizowanych przez Fundację lub jej partnerów jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest wymogiem koniecznym do udziału w Projekcie – bez podania danych osobowych nie jest możliwe uczestnictwo w Projekcie.