Regulamin korzystania z platformy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej gpw.edu.pl, zwanej dalej „Platformą”.

1.2. Podmiotem zarządzającym platformą jest Fundacja Pomóż Innym z siedzibą w Warszawie, ul. Igańska 22/22, 04-087 Warszawa lub „Zarządzający platformą”.

1.3. Przystapienie do korzystania z platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników platformy zwanych dalej „Użytkownikami”.

1.4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na platformie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa.

2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

3. REJESTRACJA

3.1. Korzystanie z zasobów platformy wymaga zalogowania się (rejestracji). Rejestracja użytkownika obejmuje:

3.2. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza „Zarejestruj” przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3.3. Za prawidłowość danych podanych w trakcie rejestracji odpowiada wyłącznie Użytkownik. Ma on obowiązek aktualizować dane podane podczas rejestracji. Informacje te powinny być modyfikowane przy każdej ich zmianie. Platforma może uzależnić świadczenie usług od potwierdzenia danych.

3.4. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dostępu do indywidualnego profilu w celu modyfikacji swoich danych i zarządzania profilem.

3.5. Zabrania się udostępniania swojego loginu i hasła innym osobom i podmiotom.

3.6. Zabrania się korzystania z platformy poprzez użycie nazwy i hasła innego Użytkownika.

4. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

4.1. Za treść zamieszczanych na platformie wypowiedzi, opinii, materiałów tekstowych, plików odpowiadają wyłącznie Użytkownicy.

4.2. Zamieszczane przez Użytkowników treści nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

4.3. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

4.4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności platformy jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

4.5. Użytkownikom zabrania się:

4.5.1. zamieszczania na platformie:

4.5.2. rozpowszechniania za pośrednictwem swojego konta plików lub innych treści, do których nie posiada on praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,

4.5.3. obciążania serwera obsługującego platformę poprzez nadmierne generowanie ruchu lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia platformy,

4.5.4. utrudniania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom korzystania z platformy, w tym też poprzez ingerencję w poszczególne elementy platformy w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,

4.5.5. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób odgadnięcia haseł.

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. gpw.edu.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zgodzie z Polityką Ochrony Prywatności, w tym w szczególności w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia danych.

5.2. Polityka Ochrony Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. REKLAMACJE

6.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu platformy, problemy i uwagi związane ze świadczoną usługą w ramach gpw.edu.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej: ewa.krawczyk@gpw.edu.pl.

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Zarządzającego platformą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do konta.

6.3. Zarządzający platformą zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu usługi świadczonej na platformie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin jest dostępny na stronie: https://gpw.edu.pl/info/regulamin

7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na platformie.

7.3. Korzystanie z usługi świadczonej na platformie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7.4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu gpw.edu.pl powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adres elektroniczny podany przy rejestracji lub wyświetlając stosowny komunikat w trakcie procesu logowania na platformie. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.